La independència SÍ és constitucional

La independència de Catalunya SÍ és constitucional. Ras i curt. No m’he tornat boig. Si més no, jo no tinc pas tant clar que sigui inconstitucional o que no hi càpiga a la Constitució Espanyola. En aquests casos, és quan em vénen ganes d’haver estudiat un tema concret. Pel que ens ocupa, dret constitucional i internacional. De manera que, de la mateixa manera com vaig fer amb l’entrada La independència no és l’objectiu, permeteu-me explicar-me abans de titllar-me d’ignorant o boig

En el meu llibre titulat Construint la meva Catalunya ideal ja faig una lleugera interpretació de la Constitución. Ara però, hi dedico aquesta entrada arran que tothom en parla fruit dels darrers esdeveniments. Generalment, es diu que el pacte fiscal no hi cap i que la independència encara menys. Si bé pel primer més ben igual i si no hi cap ho celebro (crec que no), pel segon discrepo totalment i m’agradaria que algun entès m’hi ajudés. Vaig enviar correus a RAC1 (elmon, versió i lanit) a veure si sona la flauta; tot i que ho dubto. Perquè, sincerament, és un tema preocupant que s’utilitzi -els mateixos mitjans catalans ho fan- la Constitución pel que convingui i en funció dels interessos. Així, doncs. Si hem d’utilitzar la Constitución per negar o impossibilitar la independència de Catalunya, fem-ho. No en sóc un expert però, sé llegir. No hi tinc inconvenient.

Així, doncs, en primer lloc, recuperem l’article 155.1 que és el se n’ha sentit més a parlar aquest dies:
Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Aquest és l’article que utilitzen per dir que ens poden treure l’autonomia. Molt bé.

Però, com us dic, si hem de jugar a ser constitucionalistes, juguem-hi. A tot plegat, jo responc amb l’article 10.2 on hi diu:
Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. I, de què forma part Espanya des del 14 de desembre de 1955? Doncs de les Nacions Unides. Organització fundada el 1945 per 51 membres tot signant la Carta de les Nacions Unides. De manera que el Espanya devia ratificar aquesta carta el formar-ne part, no? I, què hi diu a la carta? Una cosa molt curiosa. L’haig de posar en anglès perquè és la bona i en espanyol temo que s’ha interpretat d’una altra manera. Diu: To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace”, que amb espanyol i perquè tothom ho entengui (amb negreta li he afegit jo perquè la traducció -insisteixo- deu estar malament): "Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre autodeterminación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal". Aleshores, què? Com queda això? Algú m’ho pot aclarir? Per què tothom parla de l’article 155? O del 2 sobre “la indisoluble unidad de la Nación española”?; o aquell 8è de “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”?

A mi personalment em cansa molt la cançoneta aquesta de la Constitución. Si us he de ser francs, crec que la Constitución és inconstitucional. Només es treuen els articles que , d’alguna manera, són constitucionals. Mireu aquests:
Article 138.2:”Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”. Disposició addicional primera a part pel tema dels drets històrics dels territoris forals (concert econòmic).
Article 139.1: “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”. No comment. I, ningú en parla.

Fóra bo que algú ho aclarís. Guanyar-los amb les seves pròpies armes. A veure què dirien... Perquè si ens volguéssim emparar amb l’article 10.2 de la serva constitució (no és el meu cas) llavors potser s’hauria d’aplicar el 95 perquè “un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional”. Ep, i això no és fàcil perquè segons l’article 168:
1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo Segundo, Sección 1.ª del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación”.
Aleshores, que modifiquen la Constitución i, si volen desratificar la Carta de les Nacions Unides i sortir-ne o no reconèixer-la... No ho sé...

Dit tot això, dir-vos que no tinc cap ganes de tot això. El que hem de fer és declarar la independència unilateralment des del Parlament, acollir-nos a la legalitat internacional i crear la nostra pròpia constitució. Aquesta entrada només és fruit del tòpic “és inconstitucional” i per veure si és possible que algú ho aclareixi d’una vegada. És pura informació i a les antípodes de la demagògia. Diguem-ho/expliquem-ho tot. D’alguna manera, em sorprèn que encara ningú ho hagi rebatut. No ens hem de distreure... Cada vegada que ens treguin la Constitución, hauríem de respondre amb l'article 10.2 i seguir amb el nostre; que no ho estem pas fent malament.

Comentaris